ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://tellthem.agency/

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на https://tellthem.agency/ .

 1. С използването на уеб сайта https://tellthem.agency/ се счита, че използващият го приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва.
  1. Навсякъде, където се използват в тези Общи условия, освен ако не е определено друго в тях или ако контекстът не изисква друго, понятията, дефинирани тук, имат следното значение:

А) Собственик, администратор и доставчик по настоящите общи условия е “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД, с ЕИК 205732547;

Б) „Услуга/и“ означава всяка една услуга, предлагана за продажба в търговския оборот чрез сайта https://tellthem.agency/;

В) „Сайт“ означава уеб страницата на Администратора на адрес: https://tellthem.agency/, както и всички подстраници и подкатегории, към които може да се стигне от заглавната страница на сайта;

Г)  „Платформа“ представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляващи цялостен продукт, който предоставя достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Д)  Клиентите/ потребителите (наричани по-долу „Ползватели“ или „Потребители“) по тези общи условия са ползвателите на уебсайта – https://tellthem.agency/ (наричан по-долу „Сайта”);

Е)  „Лична информация“ представлява този тип информация, която се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация включва имейл адрес, име и фамилия, телефон, факс, адрес, която би могла да доведе пряко или непряко до идентифицирането на дадено физическо лице. Личната информация се ползва от администратора на сайта само и единствено за целите посочени по-долу в тези общи условия.

Ж) „Обобщена информация“ – Log Files – е информация от log files; IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайта (като Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.

З)  „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://tellthem.agency/;

И)  „Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в https://tellthem.agency/услуги.

Й)  „Продажна цена” е крайната цена за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без в нея да е включена цената на доставката.

Чл. 2.

Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

А)  “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД, с ЕИК 205732547, седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Доспат” № 23 (наричано по-долу и „Администратор“ или “Фирма”), със следните данни за кореспонденция:

                            район „Триадица“, ул. „Доспат” № 23,

       гр. София 1463,

       еmail: info@tellthem.agency,

       тел: +359 877536845

Начало

Б) “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД е вписвано в следните публични регистри:

                            Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

В) Надзорни органи биват:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 4.

Администраторът доставя услуги и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Чл. 11.

Правилата на настоящия Раздел от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на Договора за покупко-продажба или при регистрацията в сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 12.

 • ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 20.  

 1. Данните, които “ “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД ” ООД получава при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването. “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен след изрично съгласие от Ваша страна;
 2. Ползвателят може да се съгласи с получаване на Бюлетин по и-мейл и всякаква информация за предстоящи продукти и промоции, предоставяни от “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД, както и събития, организирани от “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД; Ползвателите, абонирали се за получаване на Бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време посредством предоставения линк, разположен в края на всеки един Бюлетин.
 3. “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД може да извършва наблюдение на клиентското/потребителското поведение в платформата. Същото е необходимо на “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД с цел да предостави по-добро обслужване на ползвателите на платформата и да продължава да развива и подобрява продуктовата си линия като взема под внимание потребителския интерес.

Чл. 21.  

 1. Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други дейности във връзка с показателите на сайта. Същото се извършва като след вземането на мерки за заличаване на личните данни на потребителите и впоследствие не се обработват никакви данни, които биха могли да идентифицират дадено лице. Ако такива все пак присъстват в изходящата информация, то те се изтриват незабавно.
 2. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
 3. При изпратено от администратора на сайта https://tellthem.agency съобщение за осъвременяване на информацията, свързана с регистрацията на Потребител, същият се задължава да извърши корекции, когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.
 • РЕКЛАМА

Чл. 23.  

В момента, в който Ползвателят създаде акаунт в сайта, може да му бъде  възможността да изрази съгласието си за получаване на бюлетини. Ако изрично не се съгласи да получава бюлетини, новини или всякаква информация от “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД, такава няма да му бъде изпращана.

Чл. 24.  

Отказа си от получаване на бюлетин Ползвателят може да изрази по всяко време, използвайки линк, намиращ се във всеки бюлетин.

Чл. 25.

 1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.
 2. Целта на събиране на личните данни на Ползвателите е свързана единствено с обслужването на Ползвателите на сайта, а именно: приемане и изпълнение на поръчки, поддържане на профила на всеки Ползвател, уведомяване и връзка с ползватели на електронния магазин при необходимост и във връзка с поръчките им, подобряване на обслужването. При изрично дадено съгласие Администраторът на сайта ще използва данните на ползвателите с цел оценка на предлаганите стоки и услуги, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски цели, както и за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Ползвателя.
 3. https://tellthem.agency събира обобщена информация за потребителите на сайта.
 4. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички „cookies“ на Администратора и на трети лица, поставени на сайта, както и да ги съхранява върху твърдия диск.
 5. В случай че Потребителят е деактивирал бисквитките от сайта https://tellthem.agency, Доставчикът не гарантира за правилното функциониране на сайта и всички настъпили вреди за Потребителя биха били за негова сметка. Чрез използване на бисквитки Доставчикът предоставя по-добро, бързо и ефективно обслужване на Ползвателите.

Чл. 26.

 1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 2. В случай че Ползвателят не се идентифицира Доставчикът може да откаже сключването на договор за покупко-продажба. Актуални и реални лични данни на Ползвателя са необходими на доставчика с цел осъществяване на целта на договора за покупко-продажба.
 3. В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”.

Чл. 27.

 1. поддържа, управлява и администрира интернет сайта https://tellthem.agency цел да предостави услугите описани в настоящите Общи условия и не носи отговорност в следните случаи:
 2. За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица и партньори, чиито продукти се предлагат чрез интернет сайта https://tellthem.agency;
 3. За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица или партньори;
 4. За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на https://tellthem.agency;
 5. В случай че потребителски акаунт бъде ползван от трето лице;
 6. За всички вреди, причинени на потребителите при неправилно използване на продуктите, предлагани на страницата на електронния магазин на на “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД;
 7. Администраторът запазва правото си да редактира съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта https://tellthem.agency, както и да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител когато има основателни причини да счита, че се злоупотребява с права или се нарушава някое от правилата на Общите условия;
 8. Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. “ТЕЛ ДЕМ” ЕООД не носи отговорност за неоторизирано използване на клиентски профил от трети лица.
 9. Администраторът има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил.

Чл. 28.

 1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели.
 2. Доставчикът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, без предварително уведомление до потребителите и в съответствие с действащото законодателство в Република България.
 3. Във всеки един случай на промяна на общите условия Доставчикът информира за това Ползвателите чрез публикуването на промените на страницата на Електронния магазин.
 4. Промените в общите условия по горните две точки влизат в сила и обвързват потребителите от момента на публикуването им на сайта.
 5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Чл. 29.

Доставчикът публикува актуалните общи условия на адрес https://tellthem.agency/общи-условия/

Чл. 30.

Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб сайта https://tellthem.agency/ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 31.

Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси.

Чл. 32.

Тези общите условия са задължителни за всички Ползватели на сайта като:

 1. Всяко използване на сайта е доказателство, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 2. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 3. Изображенията на услугите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените услуги могат да се различават от изображенията, посочени в сайта.
 4. Характеристиките или цените на услугите, описани в сайта, могат да бъдат променяни по всяко време.
 5. Всички услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано на страницата на сайта
 6. Приложимото право е българското; за неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 7. Всички спорове между страните по този Договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите на Република България.
 8. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адресhttps://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.
 9. Информацията и услугите на този сайт не са предназначени за диагностика, лечение или превенция на заболявания и здравословни проблеми.